HRVATSKI NOGOMETNI KLUB

<<TOMISLAV>>

TOMISLAVGRAD

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

 

 

 

 

Na temelju članka 12.Zakona o udrugama i fondacijama(<<Službene novine federacije BIH>>,broj:45/02),Skupština Hrvatskog nogometnog kluba<<Tomislav>>,koja je održana 10.06.2016.godine,donosi

S T A T U T

Hrvatskog nogometnog kluba <<Tomislav>> iz Tomislavgrada

TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se ustrojstvo Hrvatskog nogometnog kluba <<Tomislav>> iz Tomislavgrada(u nastavku teksta:Klub),a osobito naziv,sjedište,područje rada,odgovornost članova,zastupanje i predstavljanje,pravni status,znak,pečat i štambilj,djelatnost,izvor sredstava i njihova namjena za slučaj prestanka rada Kluba.

 

Članak 2.

 

Klub je organizacija utemeljena radi promicanja športa –nogometa,tjelesne kulture i natjecateljskog duha.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva ,Klub će obavljati djelatnost:

- organiziranje športsko-rekreacijskih natjecanja i priredbi,

- educiranje građana iz oblasti tjelesne kulture.

 

Članak 3.

 

Naziv Kluba je Hrvatski nogometni klub <<Tomislav>>Tomislavgrad.

Skraćeni naziv je :HNK<<Tomislav>>Tomislavgrad,

Sjedište je :Zvonimirova bb.Tomislavgrad.

Članak 4.

 

Područje djelovanja Kluba je općina Tomislavgrad i Hercegbosanska županija.

Klub se udružuje u savez i srodna udruženja u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 5.

 

Klub se registrira kod Ministarstva pravosuđa i uprave Županije,čime stiče svojstvo pravne osobe.

Klub ima svoj žiro račun sukladno pozitivnim propisima i pravnom prometu s trećim osobama.

Uvijek istupa u svoje ime i za svoj račun.

 

Članak 6.

Klub ima grb.

Osnovna boja Kluba je plava,a kao druga boja je bijela.

Grb kluba ima stilizirani oblik.

Na lijevoj polovini podloge grba je konjanik koji sinbolizira Kralja Tomislava.

Na desnoj strani u donjem dijelu podloge su crveno-bijela polja sa nogometnom loptom u sredini.

 

U gornjem dijelu grba cijelom širinom nalazi se natpis HNK TOMISLAV, a ispod njega natpis TOMISLAVGRAD.

Gornji dio grba,na kojem se nalazi natpis TOMISLAVGRAD i donji dio grba,koji je podjeljen kosom crtom na dva dijela s desna na lijevo ,spaja deblja plava crta.

Pečat Kluba je okruglog oblika,promjera 30 mm,sa upisanim tekstom naziva Kluba i grbom Kluba u sredini.

 

CILJEVI I ZADACI KLUBA

 

Članak 7.

 

Ciljevi i zadaci kluba su:

-poticanje i promocija svekolikog športa,osobito nogometa,u općini Tomislavgrad i šire,

a osobito športa djece i mladeži,

-razvitak nogometa na području BIH i općine Tomislavgrad, a u cilju postizanja što većih športskih dostignuća,

-rad na ispravnom,športskom i humanom odgoju mladog čovjeka , te stvaranje uvjeta na

podizanju umnih, radnih i zdravstvenih sposobnosti,

-organiziranje i unaprjeđivanje društvenog života,

-reprezentiranje Općine na državnoj razini,

-osposobljavanje stručnih kadrova za nogometni šport,

-organiziranje nogometne škole,

-omasovljavanje nogometa i unapređenje nogometne igre,

-pokretanje,podupiranje i organiziranje športskih manifestacija svih oblika a osobito onih od

značaja za općinu Tomislavgrad,

-skrb o zdravstvenoj zaštiti športaša,

-promocija športa i tjelesne kulture kao zdravog načina življenja te zalaganje protiv svih ovisnosti,

-obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom,drugim propisima i povjerenih mu od

njegovih članova.

 

SREDSTVA I FINANCIRANJE KLUBA

 

Članak 8.

 

Imovina Kluba čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari i imovinska prava,

na kojima je Klub stekao pravo vlasništva temeljem zakona,valjanog pravnog posla ili na drugi način sukladno zakonu.

Imovinom Kluba upravlja Upravni odbor.

Skupština Kluba odlučuje o pribavljanju nekretnina, njihovoj prodaji ili prijenosu.

 

 

Članak 9.

 

Materijalnu osnovicu djelatnosti Kluba čine i prava te novčana sredstva stečena na osnovi zakona ili u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 10.

 

Za izvršavanje programskih zadaća i aktivnosti Klub osigurava sredstva iz :

-proračuna općine Tomislavgrad ,

-donacija,darovanja i sponzorstva,

-gospodarske aktivnosti,

-reklama,ulaznica,igara na sreću,članarina,

-drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 11.

 

Klub stječe sredstva za svoju djelatnost i uspostavljanjem svih mogućih oblika

poslovnih odnosa s poduzećima i drugim organizacijama sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama.

 

 

Članak 12.

 

Sredstvima Kluba raspolaže Upravni odbor na temelju Plana financiranja.

Nalogodavac sredstva za izvršenje Plana financiranja je Predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor Kluba podnosi izvješće o financiskom poslovanju Skupštini najmanje

Jednom godišnje.

 

ČLANSTVO U KLUBU

 

Članak 13.

 

Članom kluba ,pod istim uvjetima,može postat fizička i pravna osoba koja prihvaća

ciljeve i zadatke Kluba utvrđene ovim Statutom.

 

Članak 14.

 

Članstvo u Klubu zasniva se temeljem izjave o pristupanju u Klub.

Svaki član Kluba dobiva člansku iskaznicu čiji oblik i sadržaj utvrđuju Upravni odbor Kluba.

U Klubu se vodi posebna evidencija o članovima Kluba.

 

Članak 15.

 

Članovi Kluba dijele se na redovite i počasne.

Redoviti članovi su svi oni koji sudjeluju u natjecanju i koji svojim radom i djelovanjem u Klubu osiguravaju postavljene ciljeve i zadatke utvrđene ovim Statutom.

Počasni članovi Kluba su zadužene osobe,koje su svojim radom i djelovanjem sudjelovali u

razvitku Kluba i nogometa u cjelini.

Upravni odbor Kluba utvrđuje status počasnog člana Kluba.

 

Članak 16.

 

Zaslužnim članovima,redovitim i počasnim,Upravni odbor Kluba ovlašten je dodjeliti plakete,

Zahvalnice,diplome ili drugo priznanje.

Članak 17.

 

Osoba koja se želi učlaniti u Klub,daje izjavu o upisnom obliku o pristupanju Klubu.

Izjava se može i odbaciti,ako se utvrdi da bi nazočnost podnositelja predstavljala smetnju

za daljnji rad i razvoj Kluba.

Odluku o pristupu donosi Upravni odbor Kluba.

 

Članak 18.

 

Odluku o članarini donosi Upravni odbor Kluba.

 

 

Članak 19.

 

Prava članova kluba su:

 

-da sudjeluju u upravljanju poslovima Kluba,sukladno odredbama ovog Statuta i drugim općim aktima.

-da se bave športskom djelatnošću u okviru programa i planova te mogućnosti,

-da predlažu i pokreću rasprave pred klupskim tijelima o pitanjima od značaja za njegovu djelatnost,

-da biraju i da budu birani u klupska tijela na način određen ovim Statutom i drugim općim aktima,

-predlažu politiku razvoja Kluba.

 

Članak 20.

 

Dužnosti članova Kluba su:

-da sudjeluju u ostvarivanju ciljeva,programa i plana Kluba,

-da izvršavaju obveze preuzete ulaskom u Klub,

-da na natjecanjima ulažu sve svoje znanje i sposobnosti radi postizanja što boljeg športskog uspjeha,

-da čuvaju imovinu u vlasništvu Kluba ili Klub njome upravlja,

-da ispunjava i druge obveze određene ovim Statutom i drugim aktima.

 

Članak 21.

 

Članstvo u Klubu prestaje:

-za natjecatelje izdavanjem ispisnice ili prelaskom u drugi klub bez ispisnice,u skladu sa potpisima nadležnih tijela,

-za članove koji rade u tijelima Kluba ostavkom,odbijanjem sudjelovanja u radu u tijelima u kojima su izabrani ,te isključenjem,

-za ostale članove,isključenjem odnosno neplaćanjem članarine za razdoblje od tri mjeseca.

Članak 22.

 

O isključenju iz Kluba odlučuje Uprevni odbor Kluba.

USTROJSTVO KLUBA

Članak 23.

 

Tijela Kluba su:

-          Skupština

-          Upravni odbor

-          Nadzorni odbor

-          Disciplinsko-stegovna komisija.

 

Članak 24.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Kluba i tvore je svi članovi Kluba.

Skupština ima slijedeće nadležnosti:

-          donosi,mijenja i dopunjuje Statut,

-          bira i razrješuje sva tijela Kluba,

-          donosi program rada,

-          donosi preporuke,upute i smjernice tijelima Kluba,

-          razmatra izvješća o radu tijela Kluba,

-          donosi poslovnik o svom radu,

-          donosi odluke o udruživanju sa drugim sportskim organizacijama odnosno o članstvima u sportskim udruženjima,

-          odlučuje o raspuštanju Kluba i o vlasništvu Kluba.

Skupština Kluba  održava se najmanje jedanput godišnje, a saziva je predsjednik Skupštine, a u slučaju spriječenosti dopredsjednik Skupštine.

 

Članak 25.

 

Sjednicu saziva i radom sjednice rukovodi predsjednik Skupštine, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik Skupštine.

Predsjednik i dopredsjednik Skupštine bira skupština na period od četiri godine javnim glasovanjem.

O zasjedanju skupštine vodi se zapisnik.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, a može punovažno raditi i odlučivati ako je nazočno više od polovice upisanih članova Kluba.

Redovita skupština održava se jednom godišnje, a izvanredna prema potrebi.

Izvanrednu skupštinu može sazvati Upravni odbor na svoju inicijativu ili na zahtjev Nadzornog odbora, te na zahtjev 1/3 (trećine) članova Kluba.

Za donošenje Statuta i izmjena i dopuna Statuta, kao i odlučivanju o raspuštanju  Kluba potrebno je 2/3 (dvotrećinska) većina svih upisanih članova Skupštine Kluba. Zapisnik sa skupštine potpisuje zapisničar i dva ovjeravatelja zapisnika.

 

Članak 26.

 

1.      U Klubu se osniva Upravni odbor kao najviše izvršno tijelo upravljanja.

2.      Upravni odbor broji najmanje 5 do 11 članova.

3.      Upravni odbor bira Skupština Kluba.

4.      Upravni odbor može svojom odlukom kooptirati maksimalno 6 članova ali da ne remeti neparan broj članova Upravnog odbora,i broj kooptiranih članova ne smije biti veći od broja izabranih članova.

5.      Predsjednik Kluba,koji je ujedno i Predsjednik Upravnog odbora bira Skupština Kluba.

6.      Sjednicama Upravnog odbora mogu biti nazočni , bez prava odlučivanja ,direktor, tajnik i rizničar Kluba.

 

Članak 27.

 

Upravni odbor ima slijedeće nadležnosti:

-          poduzima sve pravne radnje za Klub,

-          daje prijedloge,inicijative i naputke svim tijelima Kluba,

-          poduzima mjere zaštite interesa Kluba,

-          donosi odluke o članstvu i sl.

-          predlaže i razmatra sve pravne akte prije razmatranja na Skupštini,

-          neposredno sprovodi odluke Skupštine,

-          poduzima i druge radnje određene pravilnikom Kluba,

-          imenuje i razrješuje sve dužnosnike Kluba i svoje predstavnike u savezima i sl.

 

Članak 28.

 

Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Klub u svojstvu predsjednika Kluba.

Predsjednik Upravnog odbora u slučaju duže odsutnosti zamjenjuje dopredsjednik sa svim ovlastima predsjednika.

 

 

 

Članak 29.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine ,iste osobe mogu se ponovno birati u sva tijela Kluba.

Mandat članova Upravnog odbora prestaje u slučaju kada član izostane neopravdano sa sjednica Upravnog odbora više od tri puta u jednoj godini.

 

Članak 30.

 

Upravni odbor imenuje direktora,tajnika i rizničara Kluba i oni su njemu neposredno odgovorni.

Upravni odbor imenuje sportske animatore-trenere i s njima zaključuje ugovore o njihovom angažiranju.

Odluku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova u Klubu donosi Upravni odbor.

Upravni odbor može pravovaljano raditi  i donositi odluke ako je nazočna većina članova i ako je za odluku glasovala većina nazočnih članova.

Na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik i koji se verificira na narednoj sjednici Upravnog odbora.

 

Članak 31.

 

Disciplinska komisija je neovisno tijelo koje odlučuje o odgovornosti članova Kluba,igrača za povredu Statuta i drugih akata o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti Kluba.

Disciplinska komisija sastoji se od tri člana koje bira Skupština na mandat od četiri godine.

 

 

Članak 32.

 

Nadzorni odbor je neovisno tijelo koje bira skupština,sastavljena od tri člana i bira se na mandat od dvije godine.

Nadzorni odbor kontrolira financisko poslovanje Kluba.

 

 

Članak 33.

 

Klub ima sljedeće kategorije s kojima se u Klubu radi i natječe:

1.      seniorska kategorija,

2.      juniorska kategorija,

3.      kadetska kategorija,

4.      pionirska kategorija,

5.      početnici,

6.      limači,

7.      cicibani,

8.      veteranska kategorija

 


 

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

 

Članak 34.

 

Za slučaj prestanka rada Kluba,o vlasništvu Kluba,koje ostane nakon podmirenja svih obveza Kluba,donjet će se  posebna odluka, a ako se ne donese posebna odluka pripada općini Tomislavgrad.

 

Članak 35.

 

Izmjene i dopune Statuta donose se na isti način kao i ovaj Statut.

 

Članak 36.

 

Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini kluba.

 

 

U Tomislavgardu: 10.06.2016.godine                                                Predsjednik Skupštine

                                                                                                           HNK „ Tomislav“Tomislavgrad

Broj:01-23-06/16                                                                                              Ante Brajko

                                                                                                               ________________________

                                                                     kst...

HNK Tomislav Tomislavgrad